અધ્યાપન સામગ્રી – ડૉ. સ્મિતા ત્રિવેદી

ગુજરાતી અધ્યાપન

અભ્યાસક્રમમાં ભાષા

સ્વની સમજ

જાતિ, શાળા અને સમાજ

શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન