કાવ્ય સંગ્રહ – પ્રો. વિ. કે. શાહ

 1. પ્રાર્થના
 2. Yet Junior
 3. લજામણી
 4. ‘અનુપમ’ની ખોજમાં
 5. આમ શાને?
 6. હે માનવી
 7. અહા! શું ફારસ!
 8. પરત કવિતા
 9. એક દિ’
 10. કદાચ!
 11. સુપરવિઝને
 12. ઝંખના
 13. સજા
 14. ઈશારો
 15. ક્યારે?
 16. વારસો
 17. …આવ્યો છું.
 18. પ્રાણવાયુ
 19. કે’વું પડે!
 20. ફ્રેમપૂજારી