રદ્દે – અમલ – પ્રતિક્રિયા – દિવ્યેશ ત્રિવેદી

રદ્દે – અમલ (પ્રતિક્રિયા) ખીંટી પર ટાંગેલા વિચારો

  1. જ્ઞાનને અનુભવનું ભારણ કેમ નથી હોતું?
  2. જે પ્રેમમય છે એ જ ઈશ્વરમય છે!
  3. અપેક્ષા જ બધા દુઃખોનું મૂળ છે!
  4. પ્રકાશનો અભાવ એટલે જે અંધકાર!
  5. જિંદગી અને સરળતા બે વિરોધી શબ્દો છે!
  6. ગુનેગારીનો ડરામણો પડછાયો!
  7. દુઃખ અનુભૂતિ અને સંવેદનાનો સમુદ્ર છે!
  8. સાચી પ્રશંસા પ્રચંડ શક્તિ આપે છે!
  9. બાળક એ માનવબાગનું ફૂલ છે!
  10. દરેક મન એક બોધિવૃક્ષ છે!