સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ

‘સ્ટ્રેસ’ની આગળ અને પાછળ – આમુખ – દિવ્યેશ ત્રિવેદી

અનુક્રમણિકા

૧. સ્ટ્રેસ એટલે શું?                                                                             

૨. સ્ટ્રેસના મુખ્ય ખલનાયકો                                                                  

૩. સ્ટ્રેસ અને શારીરિક પ્રતિક્રિયાઓ                                                                 

૪. સ્ટ્રેસના ખલનાયકો                                                                                  

૫. વ્યક્તિત્વ અને સ્ટ્રેસ

૬. વ્યવસાય અને સ્ટ્રેસ

૭. સ્ટ્રેસના ઘાતક ઉપચારો

૮. સ્ટ્રેસના કારગર ઈલાજો

૯. પરિવર્તનનાં પરિમાણો

૧૦. સમયનું વ્યવસ્થાપન

૧૧. સંવાદ અને સ્ટ્રેસ

૧૨. કામકાજના સ્થળે સ્ટ્રેસ

૧૩. વ્યવસાય અને સ્ટ્રેસઃ એક જીવતું ઉદાહરણ

૧૪. હ્રદયરોગ અને સ્ટ્રેસ

૧૫. ચિંતાનો એક્સ-રે

૧૬. સ્ટ્રેસ અને શારીરિક રોગો

૧૭. હેપ્પી હોર્મોન્સનો જાદુ

૧૮. શિયાત્સુઃ સ્ટ્રેસનો એક બિન-પરંપરાગત ઉપચાર

૧૯. એકાકી જીવનના સાથી

૨૦. લાગણીના વૃક્ષ પર સ્વાસ્થ્યનાં ફળ અને ફૂલ

૨૧. સ્ટ્રેસ અને વ્યક્તિત્વની ખાસિયતો

૨૨. ધ્યાન-વિચલન અને સ્ટ્રેસ

૨૩. અસરકારક કુદરતી ઉપચારઃ શવાસન અને પ્રાણાયામ

૨૪. આત્માનો ઓરડો

૨૫. સ્ટ્રેસનો પ્રતિકારઃ ગાગરમાં સાગર

%d bloggers like this: