૧૨ નજરનું શરણ

અડકતાં કરણ,

ઉપાડે ચરણ.

નથી  જળ ત્યાં,

ભરમનું ઝરણ.

ભરમમાં પડી,

શું દોડે હરણ.

થયાં છે છંદ,

નજરનાં ભરણ.

નજરને કદી ના,

 આવે મરણ.

નજરની બલા,

લગાડે ઘરણ.

ન લેશો કદી,

નજરનું શરણ.

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s