૪ પ્યારું પ્યારું

આ પળ લાગે ખોટું,

પેલી પળ લાગે સાચું,

આ જ મારી અનંત હસ્તી,

અને તો ય આ રહસ્ય લાગે પ્યારું પ્યારું

મારું ખાલીપણું વાગે ઘણું

ભારેપણું લાગે ખાટું ખાટું

આ અણઘડતાની માયા મસ્તી,

અને તો ય આ રહસ્ય લાગે પ્યારું પ્યારું!

મુર્ખામી પર હાસ્ય વારું,

આંસુમાં વહે ખારું ખારું,

ઘડી ઘડીની આ ચડતી પડતી,

અને તો ય આ રહસ્ય લાગે પ્યારું પ્યારું!

મારો અવાજ શાને સાટું,

બધાં કહે એ સારું સારું,

ભલે ને સડે ચારેકોર પસ્તી,

અને તો ય આ રહસ્ય લાગે પ્યારું પ્યારું!

સઘળું ય છે તારું,

શેને કહું હું મારું,

ભલે ને લાગે સમજ સાવ સસ્તી,

અને તો ય આ રહસ્ય લાગે પ્યારું પ્યારું!

કશું ય નથી પરભારું,

ઘણું ય લાગે અકારું,

ચારે કોર સપનાંઓની વણઝાર વસ્તી,

અને તો ય આ રહસ્ય લાગે પ્યારું પ્યારું!

વહાણ ક્યાં લંગારું,

ડૂબું ગમે એટલું ધારું,

પાર ના લગાવે એકે ય કશ્તી,

અને તો ય આ રહસ્ય લાગે પ્યારું પ્યારું!

અસત્યનું છાપરું,

સત્યના સાવ ગભરુ,

વારે વારે લેવાય જાણે જડતી,

અને તો ય આ રહસ્ય લાગે પ્યારું પ્યારું!

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s