૧૨.વાવજો પછી, પહેલાં બચાવો!

12. First Save, then plant!

વૃક્ષ બચાવો – ધરતી બચાવો

ઉછેરવાની ક્લા અને ઉછેરવાના વિજ્ઞાનની એક નારીથી વિશેષ કોને જાણકારી હશે?

વૃક્ષો વાવવાની ઝુંબેશ પછી, પહેલાં તો જે છે એને બચાવવાની ઝુંબેશ ઉપાડવી પડશે. વૃક્ષોને કપાતાં અટકાવીને એમના જતનની જવાબદારીથી જો નારીને સભાન કરી શકાય તો નારી એને પોતાના બાળકની જેમ સાચવશે.

પોસ્ટરો  ઉતરાવીને જ પોતાના કાર્યની ઈતિશ્રી સમજતી મહિલા સંસ્થાઓ, તમે  કંઇ સાંભળ્યું?

વૃક્ષોની સાચવણી માનવજાત માટે અનિવાર્ય છે.

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: