૧૬. વનવાસીઓનો પણ વિચાર તો કરવો જ પડશે!

જંગલોના રક્ષણ માટે સરકાર એક આખું તંત્ર નિભાવે છે. જંગલોને બચાવવા હોય તો વનવાસીઓની જરૂરિયાતોનો પણ વિચાર કર્યા વિના ચાલે નહિ. આ માટે આપણે સામાજિક વનીકરણનો કાર્યક્રમ તો ઉપાડયો, પરંતુ એ પાર કેટલો પાડ્યો?