૧૧. પ્રશંસાનું મૂલ્યવાન ટૉનિક!

પ્રશંસા અને સ્પંદન ભૌતિક રીતે સાવ સસ્તી છતાં માનસિક રીતે બહુ મૂલ્યવાન ચીજ છે. આપણે એને માટે કોઈ જ ખર્ચ કરવો પડતો નહિ હોવા છતાં આપણે એમાં કંજૂસાઈ કરીએ છીએ. ક્યારેક આપણી પ્રશંસાના બે શબ્દો સામા માણસને કેટલી તાકાત વડે ભરી દે છે એનો અંદાજ આપણને આવતો નથી.