લીલો ઉજાસ – ભાગ – ૨ પ્રકરણ – ૧૦ આ જન્મ પણ રહસ્ય જ છે!

‘લીલો ઉજાસ’ નવલકથાના બીજા ભાગમાં અને અંતિમ પ્રકરણમાં સોનલ બૌદ્ધ ભિક્ષુણી બની રોહિણી નામ ધારણ કરે છે. તેના ગુરુ લી ચાંગ ચીનમાં નવો આશ્રમ સ્થાપવા માંગે છે, તેઓ ત્યાં તેને બોલાવવા ઇચ્છે છે. મનીષા અને નયન લગ્ન કર્યા પછી સોનલને મળવા આશ્રમ પર આવે છે, સોનલ તેની આત્મકથા તેઓને સોંપી દે છે.

લીલો ઉજાસ – ભાગ – ૨ પ્રકરણ – ૯ તું નરકમાં જ જવાની છે! –

સોનલ દીક્ષા લેવા માટે જૈન સાધુ – સાધ્વી પાસે મમ્મી-પપ્પાને લઈને જાય છે, પણ તેઓને એવા સવાલ પૂછી નાંખે છે કે, સાધુ મહારાજ ગુસ્સે થઈ જાય છે. મમ્મી-પપ્પા પણ સોનલ પર ભયંકર ગુસ્સે થઈ જાય છે, અને જાણે એની સાથેનો સંબંધ પૂરો થઈ ગયો હોય તેવું અનુભવે છે.