૧.તળેલું તડબૂચ

જૂના મકાનને વેચી દેવાની દીકરાની ઇચ્છા – દીકરીના લગ્નમાં કરિયાવર આપવા માટે ભેગી કરેલી બચત – આ બંને વચ્ચે ગટુકાકાની તડબૂચની માયા શો રંગ લાવે છે? હાસ્યપ્રધાન નાટક