૨૬. ટચૂકડા પ્રાણીનો વિકરાળ પંજો!

આપણી કુટેવો, શિક્ષણનો અભાવ, સ્વચ્છતા તરફની ઉપેક્ષા, પર્યાવરણ પ્રત્યેની ઘોર બેદરકારી અને સામાજિક બેજવાબદારીમાંથી મચ્છર જેવું આ પ્રાણી દરરોજ હજારો અને લાખોની સંખ્યામાં જન્મ લીધે રાખે છે.