૭. દુઃખ અનુભૂતિ અને સંવેદનાનો સમુદ્ર છે!

સુખ એ નશામાં છકી જવાની અવસ્થા છે. દુઃખ અનુભૂતિ અને સંવેદનાનો સમુદ્ર છે. સુખ હંમેશાં કિનારો પકડે છે અને એટલે જ ઘણી વાર દુઃખની ભરતી આવે છે ત્યારે કિનારે ઊભા રહીને એ ઝીંક ઝીલી શકતું નથી, છતાં જે શાશ્વત છે એનાથી આપણે સતત દૂર ભાગવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ અને જે ઝાંઝવાનું જળ છે એના પ્યાલા ભરવાની મથામણ કરીએ છીએ.