સ્વામી અમન અને એમના માતૃશ્રી શ્રી જયાલક્ષ્મી સાથે એક દિવ્ય મુલાકાત

મા જયાલક્ષ્મીનું ૯૧ વર્ષની ઉંમરે એક પણ દવાની ટિક્ડી વગરનું સ્વસ્થ જીવન પોતે જ એક સિદ્ધિ છે.
દેવાંગ રાવલ અદ્ભુત ચિત્રકાર છે. ધ્યાનની પ્રક્રિયામાં ઊંડા ઊતરીને ચિત્રને જન્મ આપે છે.