૨૭. કાયદાથી કેટલો ફાયદો?

જંગલોના રક્ષણ માટે આપણે કાયદા કર્યા છે, પરંતુ એનો અમલ જ અધકચરો હોય ત્યાં કાયદાનો ફાયદો શું?
અને તોય હજુ કાયદા કરવાની ઘણી જગ્યા બાકી છે.