૬. ધ્યેય વિના સિધ્ધિ કેવી?

માણસ સ્વપ્નશીલ છે અને મહત્વાકાંક્ષી પણ છે. આથી જ ધ્યેયને આપણી શક્તિ, મર્યાદાઓ, આપણાં સાધનો, આગળ જતાં જરૂરી સાધનો ઊભાં કરી શકવાની ક્ષમતા, અવરોધો પાર કરવાની તાકાત અને શક્તિ મર્યાદાના સંદર્ભમાં એને મૂલવવું જરૂરી બને છે. આમાંનો એક પણ સંદર્ભ ચૂકી જવાય તો ધ્યેયસિદ્ધિ પાછી ઠેલાઈ જાય છે.