રદ્દે – અમલ (પ્રતિક્રિયા) ખીંટી પર ટાંગેલા વિચારો

સમયે સમયે વાંચેલી ઊર્દુ રચનાઓમાંથી ગમી ગયેલા કેટલાક શેરો પસંદ કરીને વાંચતાં વાંચતાં કે વાંચ્યા પછી જે ભાવ ઊમટ્યા એને પ્રતિક્રિયા સ્વરૂપે રજૂ કર્યા છે. આ કોઈ વિચાર વિસ્તાર નથી કે વાંચેલા શેરોનું અર્થઘટન કે વિવેચન નથી. માત્ર પ્રત્યેક શેર મારા માટે ખીંટી બન્યો છે. એ ખીંટી પર મેં મારા વિચાર-વ્યાપારને જ લટકાવ્યા છે.