૭. પહેલ કરે એનાં પાસાં પોબારા!

પહેલ કરનારે સૌથી મોટો માનસિક સંધર્ષ અજ્ઞાત ભય અને આકસ્મિક અવરોઘોના ડર સામે ખેલવાનો હોય છે, પહેલ કરનારનું એક જ સૂત્ર હોય છે : “Come what may!” જે થવું હોય તે થાય, યાહોમ કરીને પડો એ જ એક મંત્ર હોય છે.