3. એમનો પણ જવાબ માગવો પડશે!

ભોપાલની યુનિયન કાર્બાઇડથી માંડીને નાનામાં નાની ઔદ્યોગિક વસાહતમાંથી પણ ખતરનાક ગેસ-લીકેજના ભયનો સતત ચુવાક થતો રહે છે. પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ પાસે ઘણી સત્તા છે. તોય આ વરવાં નાટકો ચાલતાં રહે છે.

૧૫. સાંભળે એ જ સમજે!

સારો શ્રોતા જ સામા માણસની વાતને બરાબર સમજી શકે છે. કેટલીક વાર સામા માણસે જે કહ્યું એ કરતાં જે નથી કહ્યું એ પણ સાંભળવું અને સમજવું અગત્યનું હોય છે. સારો શ્રોતા જ આ સમજી શકે છે.