૮. હકારના હલેસે હૈસો!

હકારનાં વિશિષ્ટ ચશ્માં ચડાવ્યા પછી નજર જ બદલાઈ જાય છે. એક વખત એ ચશ્માં પહેરી લેનારને બધું જ હકારાત્મક દેખાય છે. એના શબ્દકોશમાંથી નકારાત્મકતાની બાદબાકી થઈ જાય છે. ગમે તેવી કપરી અને ભીષણ લડાઈ પણ પોતાને જીતવા માટે જ નિર્માઈ છે એવો એમાંથી અર્થબોધ થાય છે.