૫. કામ એ જ પૂજા!

ઘરમાં, સમાજમાં કે નોકરી-વ્યવસાયમાં વ્યાપક ધોરણે કાર્યસંસ્કૄતિની અછત વર્તાય છે. ધીમે ધીમે આ રોગ વ્યક્તિગત મટીને સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય બનતો ગયો છે. એથી જ એક વ્યક્તિની માફક સમાજ અને રાષ્ટ્ર પણ વિજયપથ પરથી ઊતરી ગયું હોય એવો અનુભવ થાય છે.