૨૫. એક સાદો સીધો સવાલ!

માણસનો યુદ્ધખોર સ્વભાવ ધરતી અને પાણીની સીમાઓ વટાવીને આકાશ અને અવકાશ સુધી પહોંચી ગયો છે. છેલ્લાં ૩૦ વર્ષમાં ૮૧ દેશો ૧૦ લડાઈઓ લડી ચૂક્યા હોવા છતાં જાણે હજુ ધરાવો જ થયો નથી. અમેરિકા-ઇરાક યુદ્ધનો નંબર ૧૩૧મો આવે છે. અંતરિક્ષમાં લડાઈ લડવા માટેનાં શસ્ત્રો, લડાયક વિમાનો, રોકેટો અને પ્રક્ષેપાસ્ત્રોના ખડકલા હજુ ય એકબંધ છે.