૪. ‘યોગ’ એટલે વૈજ્ઞાનિક અને પ્રબુદ્ધ જીવન શૈલી

યોગ એટલે પરમ સત્યની પ્રાપ્તિ માટેની સાધન પધ્ધતિ. અને એટલે જ યોગને ‘અધ્યાત્મનું વિજ્ઞાન’ પણ કહેવામાં આવે છે. જે કોઇ પણ આ રીતે જીવે છે તે યોગી છે. તે માટે સંન્યાસી બનવાની જરૂર નથી. પ્રત્યેક સંસારી વ્યક્તિ જો આ રીતે જીવે તો તે યોગી છે.

योग – वैयक्तिक से वैश्विक मूल्यों के विकास का प्रमुख आधार स्तंभ

योग शिक्षा कैसे वैयक्तिक मूल्य से लेकर वैश्विक मूल्य का आधार स्तंभ है उसका चयन करने का प्रयास किया गया है।  मानवीय मूल्यों के बारे में भारतीय और पाश्चात्य द्रष्टिकोण में समाहित समान विचारों को देखने का प्रयास किया गया है। योग मानवीय संभावनाओं को किस प्रकार उसकी अंतिम परिणति को प्रदान कर सकता है उसे भी समजाने का प्रयास किया गया है।